Kennis

leidt tot voorsprong

Energie besparen bij wortelopslag

Energie besparen bij wortelopslag is steeds belangrijker. Enerzijds om kosten te drukken, anderzijds 

Stikstofmeststof bespaart energie van de plant

Bemesting gebeurt niet altijd met mineralen in de vorm waarvan de plant het meest profiteert. Planten stoppen energie in het omzetten van mineralen naar waardevolle bouwstoffen

Precisiespuittechniek

Iedere revolutie heeft een technische oorsprong. Als we naar een revolutie van het landbouwsysteem onderweg zijn dan zal de beschikbare techniek een belangrijke functie hebben. Eén van de mooie technische toepassingen

Automatisering en impact

Dat automatisering en robotisering onderdeel wordt van de toekomstige akkerbouw is inmiddels wel duidelijk. De techniek ontwikkelt zich inmiddels in een route waar ook de praktijk mee uit de voeten kan. En dat levert mooie resultaten op maar dat levert ook nieuwe inzichten

Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente gaat innovatie versnellen

Laat kennis werken! Dat is de boodschap van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente,

Robotisering vraagt praktijkervaring

Als er één ding duidelijk is gemaakt op de robotdag afgelopen 7 oktober dan is dat het gegeven dat er vele richtingen zijn om robotisering in te vullen. Op 7 oktober hebben Delphy en Vollegrondsgroente.net voor de tweede maal een demonstratiedag georganiseerd voor robots

Tri-soil nieuw biofungicide

Op de peendag in 2020 en 2021 was een nieuwe biofungicide te zien: Tri-Soil. Dit middel werkt tegen Pythiumen Rhizoctonia en heeft als werkzame stof een Trichoderma stam die al actief en werkzaam is vanaf

Arbeidsverlichting is ons doel met de robot Harvey.one

Sloots Agri gerund door Roelof Sloots en zijn twee zonen heeft zo'n 70 ha  met pootaardappelen.  "We hadden interesse in de Harvey.one autonome aardappelrooier om kleine partijtjes aardappelen te rooien

Peendag laat uitdagingen zien

De peendag wordt een vaste waarde in de kennisagenda van de peenteler. Jaarlijks op de hoogte blijven van onderzoeken en onderzoeksresultaten

Open dag Akkerbouw Noord Oost 

Verzekeringspremie tegen zwarte vlekken 

Peen is een mooie, dynamische teelt en het past ook goed op onze lichte zeeklei

Loofdoding aardappelen in 2021, Wat zijn de opties?

Zonder Reglone en Finale is de loofdoding van aardappelen er niet gemakkelijker op geworden. Toch is loofdoding ook goed mogelijk

Innovatiedag Pioenroos 2021

Op 30 april organiseren Delphy en vakblad 'v/d Grond' een gezamenlijke innovatiedag Pioenroos

Behoud productkwaliteit én besparen door condensdrogen

Al een aantal jaar geleden signaleerde ENGIE dat de conventionele koel- en bewaartechnieken niet meer toereikend waren om de veranderende weersomstandigheden het hoofd te bieden. Als antwoord daarop zijn de condensdrogen ontwikkeld. Een gesloten bewaarsysteem 

Gerobotiseerde onkruidbestrijding steeds meer praktijkrijp

Op demodag robotisering afgelopen oktober maakte ruim 100 bezoekers kennis met autonome, camera- en gps-gestuurde machines. Ook was er aandacht voor lastig te bestrijden onkruiden

Nieuwe start voor Praktijkcluster AGRO

Onlangs vond de feestelijke aftrap van CIV Groen plaats in de KAS te Woerden. In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen.

Electrisch peen zaaien

"Licht en nauwkeurig". Dat zijn de begrippen die alles uitleggen over de elektrisch aangedreven zaaimachine 

Onkruid bestrijden met elektriciteit 

Voor de beheersing van onkruid zijn inmiddels vele alternatieven als vervanging van chemische middelen. Eén van de nieuwe mogelijkheden om onkruid te bestrijden is gebruik maken van elektriciteit

Loofdoding aardappelen in 2020

Na het vervallen van de toelating van Reglone en Finale zijn voor de chemische loofdoding van aardappelen alleen Beloukha, Quickdown en Spotlight Plus toegelaten. In 2019 is onderzoek gestart 

The Potato Valley versterkt pootaardappelketen

The Potato Valley is een ketensamenwerking waarbij telers, handelshuizen, toeleveranciers en scholen een even grote rol hebben. Niet alleen het primair landbouwonderwijs maar juist ook de Universiteit van Groningen en de Hanze Hogeschool zijn betrokken

Gefundeerde rassenkeus

Dit is het moment in het jaar om na te denken over nieuw uienrassen voor de teelt van 2020. Dankbare hulp daarbij is de rassenlijst die sinds een aantal jaar onderdeel is van het Uireka project. Het rassenonderzoek wordt uitgevoerd door het UIKC. De rassenlijst laat interessante zaken zien die mee moeten wegen in de beslissing voor het meest passende ras.

Landelijke Uienwedstrijd 2020

Alle telers van bewaaruien in Nederland worden uitgenodigd hun beste uien voor te stellen aan collega's en aan de inkopers

Vragen over teelt van plantuien

"We zitten vast aan kengetallen waarvan we niet weten waar die vandaan komen." Gekke conclusie in een gesprek met Gauke kuiken van Wifo en Pim Sturms van Loonbedrijf Sturm-Jacobs uit Wieringerwerf. Aanleiding

Klimaat op de Uiendag 2019

'Uienteelt in veranderend klimaat.' Het thema voor de Uiendag 2019 sluit naadloos aan bij de ervaringen van afgelopen seizoen in de uien teelt.  Grote regionale verschillen en daardoor ook noodzaak 

Pootaardappelvelddag in teken van loofdoding 

Een belangrijk item op deze dag is de loofdoding. Onderzocht wordt hoe het nog toegelaten middelpakket optimaal ingezet kan worden. Daarbij wordt naast spuitschema's ook 

Trips: moeilijk te beheersen 

Schade van trips is op verschillende manieren in de hand te houden, al blijkt het in de praktijk nauwelijks mogelijk om een gewas volledig te vrijwaren. Inzicht in de leefwijze van trips en mogelijke maatregelen helpt om om schade te beperken.

Nieuwe regels rond driftreductie

Dat wetgeving verandert lijkt wel onderdeel te zijn van de huidige maatschappij waarbij regering zich zo veel mogelijk aanpast aan allerlei belangengroepen. Daarbij is blijkbaar regelmatig aanpassen van wetgeving makkelijker dan pas op de plaats te maken en even verder vooruit te kijken dan het volgende overleg met een belangengroepering. In dat kader moet ook de wetgeving rond driftreductie 

Wortelknobbelaaltjes vragen aangepast bouwplan

In de pootaardappelteelt is problematiek met aaltjes een bekend gegeven. Hoewel de meeste pootgoedtelers nooit een valplek door schade zullen hebben gezien, is de aandacht voor aaltjes groot


Tweede Pootaardappelvelddag

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt. De Pootaardappelvelddag (3 juli a.s.) zal aansluiten 

Weer- en precisiebemesting

Precisiebemesting is het optimaal bemesten van gewassen door de mestgift zodanig te regelen dat op ieder tijdstip de gewenste hoeveelheid meststoffen voor het gewas beschikbaar is. Belangrijke factoren bij precisiebemesting zijn plaats en tijd. Plaats is belangrijk vanwege grote variatie


Luizendruk veranderd

Er zijn meer luizen en ze komen vroeger. Een constatering van Paula Westerman van de WUR op de pootaardappeldag afgelopen januari. En daar komt bij dat de beheersing van luizen steeds lastiger 

Welkome aanvulling in de bestrijding van Meeldauw en Alternaria

Dit jaar is de toelating van het biologische fungicide Kumar uitgebreid met de vollegrondsteelt van wortelen

Overzichtsgids met 'groene middelen'

"Door QMS bladsapanalyse worden we als adviseur gedwongen de diepte in te gaan." Roelof Naber van Delphy benoemt een bijvangst bij het gebruik van QMS bladsapanalyse. "De akkerbouwer profiteert

Rassenlijst uien helpt keuzes maken

In 2021 stond er volgens het CBS ruim 30.000 ha zaaiuien in Nederland. In Drenthe stond een areaal van ruim 2.200 ha. Dat maakt de Veenkolonien tot een gebied dat meetelt in de uienteelt

Gesloten vulsysteem veilig

Op het gebied van het beperken van de blootstelling van mens, dier en milieu aan gewasbeschermingsmiddelen wordt nu een volgende stap gemaakt met de introductie van het gesloten vulsysteem. Dit is een systeem waarbij vloeibare gewasbeschermingsmiddelen 'contactloos

Drogen zonder externe warmtetoevoeging: minder energiekosten

Pootaardappelen jaarrond op kwaliteit bewaren kan met zowel mechanisch koelen als condensdrogen. Maar deze duurzame en energiezuinige technologieën hebben nog één ding gemeen

Suikerbieten tegen Chitwoodi

Een verhaal over over bieten en het ras Redukto van SESVanderHave is een verhaal van bouwplan benadering 

Grove rug, fijn zaaibed

Soms is een simpel idee voldoende om een nieuwe machine te ontwikkelen. Op de peendag in Rutten afgelopen oktober liet Struik Holland een machine zien met een eenvoudige gedachtegang als basisidee

Flexibele kluiten- en loofscheider

Een van de opvallende machines op de pootaardappelvelddag was de egelband van Mechatec. Het bijzondere van de egelband is de variabele verstelbaarheid

Minder risico, meer plezier en volop ondernemen

Klaas Schenk kromp met zijn pootgoedareaal van 40 naar 8 ha. Tegelijkertijd schakelde hij om naar een compleet nieuw teeltsysteem

Eigen initiatief tot natuurbeheer

"We hebben zelfs een kwarteltje gezien" Een opmerking van akkerbouwer Jean Luc Govaert uit het Zeeuwse Groede. Govaert is actief in de agrarische natuur vereniging Bloeiend West en heeft zijn percelen

Schrapen en raspen als zaaibedbereiding

"Ecoploeg is een verkeerde omschrijving van de Ovlac" stelt Frans Koeckhoven van bedrijf Koeckhoven.net. De doorontwikkelde Ovlac werkt weliswaar met een rister maar de bewerking is een zaaibedbewerking waarbij het zaai- of plantbed wordt klaargemaakt. Een betere omschrijving is krabbelen of schrapen

Virusbestrijding in 2021 

De grootste uitdaging in de pootaardappelteelt voor 2021 is de virus beheersing. Daarbij is het gereedschap

Eerste valse meeldauwresistente zaaisjalot

Valse meeldauw is een groot probleem in uien- en sjalottenvelden in meerdere delen van de wereld. Het infecteert het loof van de sjalot, wat verlies in oogst of zelfs compleet oogstverlies kan veroorzaken

Webinar peen

Ondersteuning bij duurzaamheidsvraagstukken

Sinds afgelopen december is Akkerbouwnet gecertificeerd als adviesorganisatie voor adviseren op gebied van duurzame en weerbare teeltsystemen

Vochtvoorziening uit de ondergrond door spitten

De Sint-Felixvloed van Noord-Beveland vond plaats in 1530. De afzettingen achter de dijkdoorbraken tijdens de Sint-Felixvloed zijn nog steeds te zien. Michael Schippers van akkerbouwbedrijf Nieuw Campen wijst op de bodemkaarten

Bodemweerbaarheid is niet eenvoudig

Een goede bodem is belangrijk. Een waarheid als een koe en tegelijkertijd een dooddoener. Want wat is dan een goede bodem

Wortelluis

In droge omstandigheden wordt de wortelluis bij de wortels van de peen zichtbaar. De wortelluis is herkenbaar aan een pluizige substantie 

Bouwen aan structuur in het bedrijf

Inmiddels is Hans Schilders vijf jaar actief als scholingsconsulent voor de vollegrondsgroenteteelt en akkerbouw. Goede reden om hem zijn ervaringen te laten vertellen

Open dag B-peen

Bodem in kaart met Topsoil Mapper

De techniek van de Topsoil Mapper is gebaseerd op de geleidbaarheid van de bodem. Dat betekent dat de Topsoil Mapper geen fysiek contact met de bodem heeft. Er worden geen monsters genomen, er sleept niets door de grond. Een sensor

Luizen en virus

In navolging van vorige jaren ligt er op het pootaardappel onderzoeksveld een proef naar luisbestrijding in relatie tot virusoverdracht.

Geen octrooi op planteigenschappen

De Grote Kamer van Beroep van het Europees OctrooiBureau bevestigd dat planteigenschappen niet gepatenteerd kunnen worden.

EVR

Insectenbestrijding in het voorjaar

Er zijn in 2020 verschillende manieren om insecten te bestrijden. Om de uienvlieg te bestrijden is de steriele insecten techniek van 'de Groene Vlieg' een bewezen methode. Echter dat is geen oplossing voor de bonenvlieg

Luisbeheersing

De beheersing van virusziekten leunt voor het grootste deel op de inzet van minerale olie. De virusoverdracht door bladluizen kent twee verschillende type virussen: persistente en niet persistente virussen

Erwinia levenscyclus en besmetting

Erwinia is in de pootaardappelteelt een ziekte die nog regelmatig voorkomt en waarbij de beheersing de nodige inspanning vraagt. In dit artikel wordt ingegaan op de levenscyclus en besmettingsmogelijkheden. Een goede beheersing begint bij inzicht

Peen zaaien op een lint


Zaad op linten (of breder op een mat) is een manier van telen die al heel lang bekend is. Patentonderzoek dat drie jaar geleden is uitgevoerd bracht 800 gerelateerde patenten naar boven waarvan 80 patenten een product beschreven waarin zaden verdeeld op een dragermateriaal waren vastgezet door een lijm. Uniforme groei

Onderweg naar Peen telen in 2030

Peen telen in 2030 betekent een route bewandelen met onzekerheden, vragen en nieuwe oplossingen. Geen makkelijke route en geen route die voor iedereen is weggelegd. Onderdeel van die route is innoveren. Zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau. Juist de sectorbrede innovaties worden getoond op de open dag Peen op 9 oktober 

Geen onkruid in 2030

De sector is onderweg naar peen telen in 2030. Op de landelijke open middag B-peen zijn innovaties en oplossingen voor nu en later op 1 veld op 1 middag voor de hele peensector binnen bereik! Op woensdag 9 oktober

Mechanisch loofdoden

Het verbod op Diquat als loofdodingsmiddel maakt de noodzaak om te zoeken naar nieuwe methoden van loofdoding. Chemisch is een optie maar er is her en der ook ervaring met mechanische technieken. In dit artikel een verzameling van mechanische technieken voor loofdoding.

Beheersing wortelvlieg is combinatie van maatregelen

Zonder insectencoating wortelvlieg bestrijden. Dat wordt de uitdaging voor komende jaren. En dit is het seizoen om daar mee te starten. Daarvoor is het noodzakelijk om een combinatie 

Fiscale tips bij schade door droogte

Door de aanhoudende droogte komen veel agrarische ondernemers in liquiditeitsproblemen. Zijn er voor deze ondernemers fiscale faciliteiten om uitstel van belastingbetaling te verkrijgen? Of zijn er andere mogelijkheden om belastingheffing te voorkomen? De Belastingdienst 

Uiendag 2018 gaat voor netto resultaat


Netto resultaat telt. Dat was het thema van de Uiendag 2018. En dat thema zegt genoeg over waar de uienteelt staat en waar de uienteelt naar toe beweegt. Niet meer kilogrammen telen of kosten verlagen maar onder aan de streep kijken naar rendement